Säännöt

 

1  §  Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on  Ounasjoen  kyläseura  ry, kotipaikka  Vuolijoen   kunta ja toimialueena  Ounasjoen kylä .

Yhdistys liittyy rekisteröidyksi jäseneksi maaseutuseuraan tai Kainuun maaseutukeskukseen.

 

2 §  Tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on koota toiminta-alueensa maatila- ja muut maaseutuyrittäjät sekä kaikki alueellaan asuvat ihmiset yhteistoimintaan kylä/asuinyhteisönsä hyväksi, jäsenensä aineellisen ja henkisen hyvinvoinnin edistämiseksi ja heidän ammattitietojensa ja –taitojensa kehittämiseksi.

 

3 §  Tarkoituksen toteuttaminen

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys:

1. toimeenpanee kokous- ja opintotilaisuuksia, kilpailuja,  retkeilyjä, näyttelyitä ja juhlia

2. opastaa jäseniään maatilataloudessa, maaseudun muussa yritystoiminnassa, kotitaloudessa, maiseman- ja ympäristönhoidossa sekä ohjaa heitä suunnitelmallisuuteen, taloudellisuuteen ja sopivan tuotantotekniikan hyväksikäyttöön

3. hankkii jäsenten yhteiseen käyttöön koneita, työvälineitä ja laitteita sekä edistää muita yhteishankkeita

4. edistää kotien keskinäistä yhteistoimintaa ja ihmisten välistä kanssakäymistä sekä ylläpitää ja kehittää maaseudun kulttuuriperinnettä ja –palveluita

5. tekee aloitteita ja antaa lausuntoja sekä toimii kyläyhteisön taloudellisen ja henkisen toiminnan edistämiseksi ja viihtyvyyden parantamiseksi

6. erikoistuvien tarpeiden toteuttamiseksi voidaan yhdistykseen perustaa jaostoja

 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia sekä omistaa kiinteistöjä, järjestää arpajaisia, varojen keräyksiä sekä pitää majoitus-, kahvila-, ja ravintolaliikettä. Tarvittaessa yhdistys hankkii tällaiseen toimintaansa asianmukaisen luvan. Yhdistyksen tarkoituksena ei ole tuottaa taloudellista ansiota siihen osallisille eikä sen toiminta muutenkaan saa muodostua pääasiassa taloudelliseksi.

 

4 § Jäsenyys

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan ottaa henkilö, joka hyväksyy toiminnan tarkoituksen sekä sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä.  Jäseneksi hyväksymisestä päättää yhdistyksen johtokunta. Yhdistyksen kunniajäseneksi voidaan kutsua sen toiminnassa erityisesti ansioituneita henkilöitä. Kunniajäsenillä on puhe-, mutta ei äänivaltaa yhdistyksen kokouksissa. Kannattajajäseneksi, jolla on kokouksissa puhe- mutta ei äänivaltaa, johtokunta voi hyväksyä yksityisiä henkilöitä sekä osuuskuntia ja muita oikeuskelpoisia yhteisöjä.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä, mikäli hän jättää toistuvasti jäsenmaksun suorittamatta tai johtokunnan varoituksesta huolimatta toimii yhdistyksen tarkoitusperiä  vastaan. Erottamisesta päättää johtokunnan ehdotuksesta yhdistyksen kokous.

 

5 § Jäsenyydestä johtuva maksut

Varsinaiset  jäsenet suorittavat yhdistykselle vuosittain jäsenmaksun sekä kannattajajäsenet kannatusmaksun, joiden suuruus määrätään varsinaisessa kokouksessa.

 

6 § Yhdistyksen kokoukset

Päättämisvalta on yhdistyksen kokouksella. Varsinainen kokous pidetään tammi-maaliskuussa.

 

Varsinaisessa kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. esitetään vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajain niistä antama lausunto

2. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille

3. päätetään kuluvan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio

4. hyväksytään kuluvan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio

5. suoritetaan johtokunnan puheenjohtajan vaali joka kolmas vuosi

6. suoritetaan johtokunnan jäsenten vaali erovuoroisten osalta

7. valitaan kaksi tilitarkastajaa ja varatilintarkastajat

8. vahvistetaan pysyvien jaostojen ohjesäännöt ja valitaan niiden puheenjohtajat ja jäsenet

9. muut mahdolliset asiat

 

Kutsu yhdistyksen kokoukseen toimitetaan jäsenille vähintään viisi (5) päivää ennen kokousta julkaisemalla se paikkakunnalle leviävässä sanomalehdessä ja/tai ilmoitustaululla. Yhdistyksen kokouksen avaa johtokunnan puheenjohtaja tai hänen ollessa estyneenä joku muu johtokunnan jäsen. Kokousta johtaa tilaisuutta varten valittu puheenjohtaja.

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, kun johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai  vähintään 1/10 osaa jäsenistä pyytää sitä.

 

7 § Johtokunta

Yhdistyksen asioita hoitaa johtokunta, johon kuuluvat varsinaisessa kokouksessa, alle 65 vuotta täyttäneistä henkilöistä kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja sekä kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan ja enintään (3) peräkkäisiksi toimikaudeksi valitut kuusi (6) muuta jäsentä. Johtokunnan jäsenten valinnassa tulee mahdollisuuksien mukaan ottaa huomioon yhdistykseen kuuluvat toimialat sekä miesten ja naisten tasavertaisuus.

 

Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt johtokunta valitsee keskuudestaan tai johtokunnan ulkopuolelta. Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet johtokunnan jäsenistä on läsnä. Johtokunnan jäsenistä on vuosittain erovuorossa kolmannes, aluksi arvan, sitten vuoron mukaan.

 

8 § Nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

 

9 § Johtokunnan tehtävät

Johtokunta

1. kantaa ja vastaa yhdistyksen puolesta

2. kutsuu koolle yhdistyksen kokoukset, valmistelee niissä käsiteltäväksi tulevat asiat sekä panee toimeen kokouksen päätökset

3. pitää huolta ja vastaa siitä, että yhdistyksen rahavaroja sekä muuta omaisuutta hoidetaan huolellisesti

4. huolehtii yhdistyksen toimintasuunnitelman  ja talousarvion sekä toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen laatimisesta

5. laatii pysyvien jaostojen ohjesäännöt, mitkä yhdistyksen kokous vahvistaa

6. vahvistaa tarvittavien lyhytaikaisten jaostojen ohjesäännöt ja valitsee niiden puheenjohtajat ja jäsenet

7. valitsee edustajat muiden yhteisöjen kokouksiin.

 

10 § Puheenjohtajan tehtävät

Yhdistyksen puheenjohtaja

1. pitää huolta yhdistyksen eduista ja menestyksestä

2. valvoo sääntöjen noudattamista ja yhdistyksen toimintaa

3. kutsuu koolle johtokunnan kokoukset

4. johtaa puhetta johtokunnan kokouksissa ja avaa yhdistyksen kokoukset

 

11 § Sihteerin tehtävät

1. laatii johtokunnan kokousten pöytäkirjat

2. valmistaa yhdistyksen toimintasuunnitelman ja –kertomuksen

3. toimittaa määräaikana maaseutuseuralle/maaseutukeskukselle asianmukaiset tiedot yhdistyksen toiminnasta

4. panee toimeen johtokunnan päätökset yhdessä puheenjohtajan kanssa

5. hoitaa yhdistyksen kirjeenvaihdon ja arkiston

6. suunnittelee ja laatii yhdessä puheenjohtajan kanssa ehdotuksia ja aloitteita yhdistyksen toiminnan jatkuvan vireyden pitämiseksi ja kehittämiseksi.

 

12 § Rahastonhoitajan tehtävät

1. pitää luetteloa jäsenistä sekä kantaa jäsen- ja kannatusmaksut

2. hoitaa , ottaa vastaan ja kuittaa yhdistyksen kassaan tulevat rahavarat sekä suorittaa yhdistyksen velvoitusten mukaiset tai  johtokunnan määräämät maksut sekä hoitaa yhdistyksen tilinpidon

3. pitää kalusto- ja muuta omaisuusluetteloa sekä hoitaa johtokunnan valvonnan alaisena yhdistyksen omaisuutta

4. laatii vuosittain ehdotukset yhdistyksen talousarvioksi ja tilinpäätökseksi sekä muut yhdistyksen taloutta koskevat tiedonannot  ja selvitykset

5. suunnittelee yhdessä puheenjohtajan ja sihteerin kanssa  toimenpiteitä yhdistyksen talouden vahvistamiseksi

 

13 § Tilikausi

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain.  Tilinpäätös, vuosikertomus ja muut tarvittavat asiakirjat on johtokunnan jätettävä tilintarkastaji9lle tammikuun loppuun mennessä. Tilintarkastajien tulee antaa lausuntonsa tileistä johtokunnalle helmikuun 15. päivään mennessä.

 

14 § Sääntöjen muuttaminen

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä, mikäli muutosehdotusta yhdistyksen kahdessa peräkkäisessä kokouksessa , joista ainakin toinen on sääntömääräinen  ja joiden välillä on vähintään yksi (1) kuukausi, kannattaa kummassakin kokouksessa vähintäin 2/3 annetuista äänistä.

 

15 § Yhdistyksen purkaminen

Yhdistys purkaantuu, mikäli yhdistyksen kahdessa peräkkäisessä kokouksessa, joista ainakin toinen on sääntömääräinen ja joiden välillä on vähintäin yksi (1) kuukausi, purkautumisen puolesta on annettu kummassakin kokouksessa vähintäin 2/3 annetuista äänistä.  Yhdistyksen varat käytetään tällöin yhdistyksen viimeisen kokouksen päättämällä tavalla, yhdistyksen tavoitteita edistäviin tarkoituksiin. Rahavarojen ja muun omaisuuden käytöstä on hankittava Kainuun maaseutukeskuksen lausunto.

 

16 § Yleissäännös

Muissa kohdin noudatetaan voimassa olevia yhdistyslain säännöksiä.